ใบสมัครออนไลน์ การประปานครหลวง

ระบบได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว !!

กรุณานำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 สิงหาคม 2555
และเก็บใบสมัครและใบชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบของท่านไว้
ท่านจะต้องเข้ามาปริ้นใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบอีกครั้ง
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียน

สำหรับการสั่งพิมพ์ใบสมัคร ก่อนพิมพ์ใบสมัครกรุณาตั้งค่าเครื่องพิมพ์ดังนี้

  • เลือกเมนู File ที่ Microsoft Internet Explorer
  • เลือกเมนู Page Setup
  • จะเข้าสู่หน้า Page Setup

3.1 สังเกตที่ Margins (Millimeters) หรือ Margins (Inches)

กรณีเป็น (Millimeters)

ให้กรอกตัวเลขที่ Left, Right, Top, Bottom เป็น 0 ทุกช่อง

กรณีเป็น (Inches)

ให้กรอกตัวเลขที่ Left, Right, Top, Bottom เป็น 0 ทุกช่อง

  1. กดปุ่ม OK
  2. เลื่อนเมาส์ลงไปด้านล่างสุดของจอจะพบปุ่มพิมพ์
กดปุ่มพิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบสมัคร